پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردی آلپورت

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردی آلپورت

گوردون آلپورت بیش از هر نظریه پرداز شخصیت دیگری بر منحصر بودن فرد تاکید کرد او معتقد بود که تلاش برای توصیف افراد برحسب صفات کلی ، فردیت بی نظیر را از آنها میگیرد.

آلپورت به همین دلیل ،با نظریه های صفت و عاملی که رفتارهای فرد را با صفات مشترک تنزل می دهند ،مخالف بود. او برای مثال تاکید کرد که لجاجت یک نفر با لجاجت هر فرد دیگری تفاوت دارد و شیوه ای که لجاجت یک نفر با برون گرایی و خلاقیت او تعامل می کند به هیچ فرد دیگری شباهت ندارد.

تمایل آلپورت  به مطالعه عمیق فرد واحد ،با تاکید او بر منحصر بودن هر شخص ،هماهنگ است. او بررسی فرد را علم ساخت زایی (ریخت زایی) نامید و آن را در مقابل روش های قانون گر قرار دارد که اغلب روان شناسان دیگر از آن استفاده می کنند . روش های ساخت زایی آنهایی هستند که درباره ی فرد واحد اطلاعات گرد آوری می کنند ،در حالی که روش های قانون نگر درباره ی گروه هایی از افراد اطلاعات گرد آوری می کنند . در حالی که روش های قانون نگر در باره ی گروه هایی از افراد اطلاعات گرد آوری می کنند. آلپورت همچنین در نظریه پردازی طرفدار رویکرد التقاطی بود. او برخی از خدمات فروید،مزلو،راجرز ،آیزنک،اسکینر،و دیگران را قبول داشت. اما معتقد بود که هیچ یک از این نظریه ها نمی توانند کل شخصیت رشد کننده و منحصر به فرد را به طور مناسبی توضیح دهند. از نظر آلپورت ،نظریه ی گسترده و جامع بهتر از نظریه ی محدود و خاص است ،حتی اگر فرضیه های آزمون پذیر تولید نکنند.

آلپورت با جزئی گرایی یا نظریه های که بر جنبه ی واحدی از شخصیت تاکید می کنند،مخالف بود .او هشدار مهمی به نظریه پردازان دیگر ،اظهار داشت  “آنچه را که تصمیم گرفته ایید نادیده بگیرید ،فراموش نکنید”

به عبارت دیگر ،هیچ نظریه ای کاملا جامع نیست و روان شناسان همیشه باید توجه داشته باشند که بخش اعظم ماهیت انسان در هیچ نظریه ی واحدی منظور نشده است.

چگونه می توان شخصیت را اندازه گیری کرد ؟با آزموده های استاندارد شده ؟ مشاهده ی بالینی ؟قضاوت های دوستان و آشنایان؟ نظریه پردازان عاملی از تمام این روش ها و روش های دیگر استفاده کرده اند. سوال دوم این است که : یک فرد واحد ،چند صفت یا آمادگی شخصی دارد ؟ دویا سه تا؟شش تا؟ دویست تا؟ بیش از یک هزار تا؟ در طول 25 تا 45 سال گذشته، چند تن از برای پاسخ دادن به این سوالات از روش تحلیل عاملی استفاده کرده اند . در حال حاضر اغلب پژوهشگرانی که صفات شخصیت را مطالعه می کنند ،هم عقیده هستند که پنج ،فقط پنج ، و نه کمتر از پنج صفت غالب همواره از روش های تحلیل عاملی نمایان می شوند –روش های ریاضی که می توانند صفات شخصیت را از کوهی از داده های آزمون غربال کنند.

در حالی که شماری از نظریه پردازان معاصر معتقدند که پنج ،عدد سحر آمیز است ،نظریه پردازان پیشین مانند ریفموند بی. کتل صفات شخصیت بیشتری را یافته بودندو هانس جی.آیزنگ تاکید داشت که فقط سه عامل اصلی را می توان به وسیله ی تحلیل عاملی مشخص کرد. علاوه بر این ،دیدیم که رویکرد عقل سلیم گوردون آلپورت 5 تا 10 صفت را به بار آورد که برای زندگی فرد اهمیت دارند. اما کمک عمده ی آلپورت به نظریه ی صفت ممکن است مشخص کرن تقریبا 18000 اسامی صفت باشد که آنها را از واژه نامه ی انگلیسی استخراج کرد. این اسامی صفت ،مبنای تحقیق اصلی کتل بودند، و همچنان شالوده ای را برای تحقیقات عاملی جدید تامین می کنند.

نظریه پنج عاملی که اغلب big five نامیده میشود روان رنجورخویی و برون گرایی را شامل می شود ؛اما این نظریه ،تجدید پذیری ،خوشایندی ،و وظیفه شناسی را می کند . این اصطلاحات از یک تیم پژوهشی به تیم پژوهشی دیگر قدری تفاوت دارد ،اما صفات زیربنایی کاملا مشابه هستند.

اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق | نوحه زیبا تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق

autismonline.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts