تکنيسين تعميرات برق کرينهاي هوايي 1 |استخدام در کرج | بهترین بنا ارشد2 |استخدام در کرج | بهترین متصدي خط نورد

    |استخدام در کرج | بهترین سيم بان خط گرم   |استخدام در کرج | بهترین مامور تست و بازرسي کنتور   |استخدام در کرج | بهترین مامور امار و صدور دستور کار   |استخدام در کرج | بهترین متصدي کارگاه کنتور   |استخدام در کرج | بهترین تکنسين بازديد محل   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس رلياژ   |استخدام در کرج | بهترین باطري ساز و برقکار 3   |استخدام در کرج | بهترین مکانسين ماشين آلات   |استخدام در کرج | بهترین مسئول کاردان شيفت موتورخانه   |استخدام در کرج | بهترین نظافتکار صنعتي   |استخدام…

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود دري نام پدر فرهنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج        

Read More

انتخابات 96 :: آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي ياور جلائيان صالح نام پدر هوشنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج         

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مسعود ناگهي نام پدر علي  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مهدي طالبي نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهدي طالبي نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرجانتخابات 96 :: آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

  انتخابات 96 ::  آقاي پدرام محمديوسف نام پدر سعيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا شريعت زاده نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا شريعت زاده نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج        

Read More

انتخابات 96 :: آقاي مهرداد پيدائي نام پدر موسى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي مهرداد پيدائي نام پدر موسى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج        

Read More

انتخابات 96 :: خانم سيمين شخصي توكليان نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم سيمين شخصي توكليان نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج         

Read More

انتخابات 96 :: آقاي فرهاد غلامي نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فرهاد غلامي نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي امير قرباني بيدروني نام پدر جمشيد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي امير قرباني بيدروني نام پدر جمشيد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي عبدالرضا رضواني نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي عبدالرضا رضواني نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي اسلام مفتح نام پدر غلام کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي اسلام مفتح نام پدر غلام  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي فريدون روحي سلوط نام پدر يوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي فريدون روحي سلوط نام پدر يوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي سيدنجم الدين فاطمي نام پدر سيدعزيز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدنجم الدين فاطمي نام پدر سيدعزيز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي علي اكبر عيني نام پدر رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي علي اكبر عيني نام پدر رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي سعيد ابي زاده نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سعيد ابي زاده نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي غلامرضا علي حسيني نام پدر سهراب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي غلامرضا علي حسيني نام پدر سهراب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات 96 :: آقاي نادر شيرازي محمدآباد نام پدر محمد مهدی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي نادر شيرازي محمدآباد نام پدر محمد مهدی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More